+357 95 14 74 32

Novinky a články

Systém obchodovania s emisiami EÚ (ETS) a jeho revitalizácia: Stručný prehľad

Napriek tomu, že je Európska únia (EÚ) tretím najväčším producentom oxidu uhličitého (CO2) na svete, vydala sa na pozoruhodnú cestu k ambicióznym klimatickým cieľom. S cieľom výrazného zníženia emisií do roku 2030 a dosiahnutia nulových čistých emisií do roku 2050 je EÚ na čele svojho úsilia o udržateľnosť.

Systém obchodovania s emisiami (ETS), ktorý bol predstavený v roku 2005 ako kľúčová súčasť iniciatívy Fit for 55, predstavuje kľúčový nástroj pri realizácii týchto cieľov, najmä v súvislosti s priemyselnými emisiami.

Ako funguje systém obchodovania s emisiami EÚ?

Základný princíp systému obchodovania s emisiami je zakorenený v koncepcii znečisťovateľ platí. Tento mechanizmus núti viac ako 10 000 elektrární a tovární zabezpečiť povolenie pre každú metrickú tonu CO2, ktorú vypustia do atmosféry. Tento rámec stimuluje znižovanie emisií: čím menej spoločnosť znečisťuje, tým nižší je jej finančný záväzok. Tieto povolenia sa obstarávajú prostredníctvom aukcií, pričom cenu ovplyvňuje rovnováha dopytu a ponuky.

Je pozoruhodné, že niektoré kvóty boli pridelené bezplatne, najmä v sektoroch, ktoré sú náchylné na spoločnosti premiestňujúce výrobu do regiónov s menej prísnymi emisnými predpismi.

Riadenie dynamiky cien uhlíka

Po finančnej kríze v roku 2008 náklady na tieto povolenia prudko klesli v dôsledku zníženého dopytu, pričom ponuka zostala stabilná. Dostupnosť nadbytočných povolení pri nízkych nákladoch však odrádza podniky od investovania do ekologických technológií, čo podkopáva účinnosť systému v boji proti zmene klímy.

Na vyriešenie tohto problému zriadila EÚ v roku 2015 rezervu stability trhu zameranú na harmonizáciu ponuky a dopytu po kvótach. V tejto rezerve sa vyčleňuje 24 % všetkých kvót ETS, ktoré sa môžu uvoľniť v prípade nedostatku. V marci 2023 bol mandát rezervy trhovej stability predĺžený do roku 2030, čím sa chráni pred potenciálnym poklesom cien CO2 vyvolaným vonkajšími šokmi, ako je pandémia Covid-19. Takýto pokles cien by mohol znížiť motiváciu priemyselných odvetví znižovať emisie skleníkových plynov.

Prepracovanie ETS vo svetle zelenej dohody EÚ

S cieľom zosúladiť systém obchodovania s emisiami s cieľmi zvýšeného zníženia emisií v rámci Európskej zelenej dohody dospela EÚ v decembri 2022 ku komplexnej aktualizácii, ktorej cieľom je do roku 2030 znížiť priemyselné emisie o 62 %.

Kľúčové reformy zahŕňajú:

Ďalšie zníženie ročných kvót do roku 2030, v konečnom dôsledku dosiahnutie 62 % zníženia emisií do roku 2030, čo je o 1 percentuálny bod viac ako v pôvodnom návrhu Komisie (61 %). Zvýšené prideľovanie finančných prostriedkov na inovačné technológie a modernizáciu energetických systémov prostredníctvom Fondu pre inovácie a Fondu na modernizáciu. Časť výnosov z nového obchodného systému dostane Sociálny klimatický fond, ktorý je určený na podporu domácností a podnikov zasiahnutých energetickou chudobou. Postupné ukončenie doplnkových kvót pre priemyselné odvetvia do roku 2034, ktoré sa zhoduje s postupnou implementáciou a plnou prevádzkou mechanizmu EÚ na úpravu uhlíkových hraníc do toho istého roku. Tento mechanizmus je navrhnutý tak, aby uvalil cenu uhlíka na dovoz z krajín s menej prísnymi emisnými predpismi, čím sa odrádza od premiestňovania výroby.

Rozšírenie schémy tak, aby zahŕňala námornú dopravu. Zahrnutie emisií zo spaľovní komunálneho odpadu s účinnosťou od roku 2024. Zavedenie samostatného systému obchodovania s emisiami (ETS II) pre budovy a cestnú dopravu od roku 2027. V prípade mimoriadne vysokých cien energií môže byť spustenie ETS II odložené do roku 2028 spolu so zavedením mechanizmu cenovej stability. Tento mechanizmus by spustil uvoľnenie 20 miliónov dodatočných kvót, ak cena prekročí 45 EUR. Revitalizácia systému obchodovania s emisiami pre letectvo s cieľom odstrániť do roku 2026 bezplatné kvóty pre letecký sektor a podporiť prijatie udržateľných leteckých palív.

Všetky výnosy zo systému obchodovania s emisiami sú účelovo viazané na iniciatívy priamo súvisiace s opatreniami v oblasti klímy.

Zdroj: Source: https://climateactiontracker.org/countries/eu/ a https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/the-eu-emissions-trading-scheme-ets-and-its-reform-in-brief

Novinky a články